به نام خدا

 

ﻳﮑﺷﻧﺑﻪ 19 ﺗﻳﺭ ﺍﻟﯽ ﻳﮑﺷﻧﺑﻪ 2 ﻣﺭﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ1390

ﻫﺩﻑ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻭﺯﺷﯽ ﮐﺷﻑ ﻗﺎﺑﻠﻳﺕ ﻫﺎی ﻁﺭﺍﺣﯽ ﺍﻟﮕﻭﺭﻳﺗﻣﻳﮏ ﺑﻪ ﮐﻣﮏ ﺍﺟﺭﺍء ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺕ. ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﺳﻳﺭ، ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺟﺩﺩ ﺑﻪ ﺷ ﻳ ﻭ ﻩ ﻫ ﺎ ی ﺳﻧﺗﯽ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻭ ﺳﺎﺧﺕ ﺍﺯ ﺍﻫﻣﻳﺕ ﻭ ﻳ ژ ﻩ ﺍ ی ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺕ. ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﯽ، ﺗﺟﺭﺑﻪ ﺍی ﺍﺯ ﻓﺭﺍﻳﻧﺩ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﭘ ﺎ ﻳ ﻪ  ﻫ ﺎ ی ﻁﺭﺍﺣﯽ ﻫﻭﺷﻣﻧﺩ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ. ﺍﻳﻥ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﺭ ﺍ ﻩ ﺣ ﻝ ﻫ ﺎ ی ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺫﻳﺭ ﺑﺎ ﺗﮑﻧﻳﮏ ﻫﺎی ﻣﻌﻣﻭﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﻭﻣﯽ ﮐﺷﻭﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺻﻭﺭﺕ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﮔﺭﻓﺕ. 

ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺗﯽ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﮔﺭﺩﻳﺩﻩ ﮐﻪ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺷﺟﻭﻳﺎﻥ ﻣﻌﻣﺎﺭی ﺩﺭ ﮐﻠﻳﻪ ﻣﻘﺎﻁﻊ ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ

(ﮐﺎﺭﺷﻧﺎﺳﯽ/ﮐﺎﺭﺷﻧﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺩ/ﺩﮐﺗﺭی) ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮔﺭﺩﻧﺩ.

ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻧﺗﺧﺏ 650 ﭘﻭﻧﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ. ﺑﻪ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﻭﺍﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺗﺑﺭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻠﻠﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﮏ ﺑﻭﺭﺱ ﻭ ﮐﻣﮏ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻧﺗﺧﺏ، ﺑﺭﺍی ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺩﺭ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻣﻌﻣﺎﺭی AA ﺗﻌﻠﻕ

ﺧﻭﺍﻫﺩ ﮔﺭﻓﺕ.

ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻣﻬﻠﺕ ﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ: 1 ﺧﺭﺩﺍﺩ 90

ﺍﻋﻼﻡ ﭘﺫﻳﺭﻓﺗﻪ ﺷﺩﮔﺎﻥ: 11 ﺧﺭﺩﺍﺩ 90

ﻭﺍﺭﻳﺯ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺩﻭﺭﻩ: 20 ﺧﺭﺩﺍﺩ  90

ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻧﺩﺍﻥ ﺑﺭﺍی ﮐﺳﺏ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻥ61112458 ﺗﻣﺎﺱ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺗﯽ ﻗﻁﺏ ﻋﻠﻣﯽ ﻓﻧﺎﻭﺭی ﻣﻌﻣﺎﺭی

ﻣﺭﺍﺟﻌﻪ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩ:

http://ceat.ut.ac.ir   : ﻭﺑﮕﺎﻩ

aaworkshop@ceat.ut.ac.ir   :ﺭﺍﻳﻧﺎﻣﻪ

ﻧﺷﺎﻧﯽ: ﺗﻬﺭﺍﻥ، ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ، ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﺗﻬﺭﺍﻥ، ﭘﺭﺩﻳﺱ ﻫﻧﺭﻫﺎی ﺯﻳﺑﺎ، ﺩﺍﻧﺷﮑﺩﻩ ﻣﻌﻣﺎﺭی، ﻗﻁﺏ ﻋﻠﻣﯽ ﻓﻧﺎﻭﺭی ﻣﻌﻣﺎﺭی

 موضوع مطلب : خبر معماری


۱۳٩٠/۱/٢٩ :: ٧:٠۳ ‎ب.ظ ::  نويسنده : نینا شاهرخی

به نام خداموضوع مطلب : نرم افزار معماری


به نام خدا

در این یادداشت روش درست کردن چند متریال بسیار ساده اما کاربردی V Ray در مکس را توضیح خواهم داد.

متریال کرومیوم: Chromium Material

این متریال یک متریال استاندارد وی ری با رنگ خاکستری روشن در رفلکشن است :

Refl Gloss: 0.71

Subdiv: 12

IOR: 2.97

BRDF: Ward

 

متریال شیشه: Glass material

رنگ دیفیوز برای این متریال سیاه است و مپ ریفلکشن یک فال آف استاندارد با تایپ فرنسل است:

Refl Goss: 0.98

IOR: 1.517

affect shadows: Active

affect alpha: Active

Fog Color: white

 

متریال نور: Light material

یک متریال نور وی ری ساده با رنگ گرمی مانند نارنجی و مالتی پلای 6

متریال اچ دی آر آی: HDRI material

از این متریال برای ایجاد یک بازتاب مجازی بر روی سطوح صیقلی استفاده می کنیم. کافیست یک متریال اچ دی آر آی ایجاد کنید و فایل اچ دی آر آی خود را مشخص کنید:

Overall multi: 3.0

Vertical rotation: 75 deg

بعد از ساختن این متریال آن را در قسمت setting رندر وی ری به قسمت رفکلکشن بخش Enviorment نسبت می دهیم.

متریال سیلور: Silver material

متریال سیلور بسیاز شبیه به کرومیوم است اما رنگ رفلکت آن روشن تر از کرومیوم است و رنگ دیفیوز آن تقریبا سیاه است:

Refl gloss: 0.95

IOR: 0.18

BRDF: Ward

تنظیمات رندر برای این تمرین:

برای دیوارها متریال دیوار آجری فرسوده و برای کف، کف بتنی انتخاب شده است.

نورهایی که در این تمرین استفاده شده نور های وی ری است که یکی با مالتی پلای 5 و رنگ سرد آبی و Subdiv 25 است که به شکل مایل نسبت به گوی ها قرار داده شده و نور دیگر وی ری با مالتی پلای 2 و رنگ گرم زرد- نارنجی و Subdiv 28 است و موازی با یکی از دیوار ها به طوری که تابش آن به سمت گوی ها باشد قرار داده شده است.موضوع مطلب : نرم افزار معماری


درباره وبلاگ
نینا شاهرخی

آرشيو وبلاگ
RSS Feed
قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ