به نام خدا

تصاویر قبل و بعد از طراحی لند اسکیپ:

 

نمونه اول:

نمونه دوم: