معماری به چه سمتی خواهد رفت؟

به نام خدا

در حال کاوش در اینترنت به مطلبی برخوردم که مربوط به سه سال پیش می شد و صحبت از موزه های مجازی داشت. به فکر فرو رفتم که با این حاضر و آماده بودن همه چیز حتی دور از دسترس ترین چیزها، معماری به چه سمتی خواهد رفت؟ پیشرفت یا زوال؟

johnson.fig7.jpg

At one of the kiosks deployed throughout the museum a visitor places the wand in a docking port and can learn more about the works earlier bookmarked

/ 0 نظر / 3 بازدید