بازخوانی يک مطلب قديمی

به نام خدا

221445-lg.jpg

«

« تازه به دوران رسيده ها ، نياز شديدي به تثبيت موقعيت جديدشان دارند و در عين حال هنوز به لحاظ اجتماعي ، مقبول طبقات بالا و سنتي جامعه قرار نگرفته اند.از آنجايي كه معاشرت ها و مشاركت هاي(اجتماعي) آنان موقعيتشان را كاملا تثبيت نمي كند،به اعمال خود نمايانه رو مي آورند(!!!!) آنها به سبك زندگي طبقات بالاي سنتي جامعه به طرفداري از سبك هاي جديدتر ،با تحقير و بي اعتنايي نگاه مي كنند.اين دو كار هدف را برآورده ميسازد؛ سلايقشان را تاييد و در نتيجه موقعيت اجتماعي شان را تثبيت ميكند و نيز به طرز نمادين ، بي توجهي و استغناي خود را از سنت گرايان مغرور و از خود راضي نشان مي دهند.»

نکته: متاسفانه منبع را فراموش کرده ام. چون کتاب را از کتابخانه امانت گرفته بودم. اما عنوان مطلب  « خانه همچون نمادی از خود » بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید