يک نکته

براي بيشتر مردم خود(Self) موجودي شكننده و آسيب پذير است.
بنابر اين مي خواهيم خودمان را در پشت نمادهايي كه آشنا،استوار،نقض ناشده وغير قابل تغيير هستند پنهان كنيم.

/ 0 نظر / 3 بازدید