تعريف تكراري چند اصطلاح!

به نام خدا:

تعريف تكراري چند اصطلاح!‌:

مقدمه:همواره در زندگيمان با اصطلاحات تكراري بسياري برخورد داشته ايم.اما از معني دقيق آنها غافل بوده ايم و حتي در بسياري از موارد متوجه نشده ايم كه خيلي از اشتباهات يا مشكلاتمان از چه ناشي ميشوند.در حاليكه اگرمعناي همين كلمات و اصطلاحات تكراري را درست در ذهنمان كه انباري از اطلاعات بي مورد و بيهوده است جاي دهيم لا اقل يك قدم به جلو برداشته ايم.پس اگر گه گاه و يا اكثر موارد نكات تكراري در اين وبلاگ ديده ميشود با چنين ديدي به مسائل نگريسته شده است.به قول معروف: يك ده آباد به از صد شهر ويران!!
پس باز هم بزرگواري به خرج داده و روزنامه وار(!) مطالب را دنبال كنيد.

كارفرما:شخص حقوقي است كه يك سوي امضا كننده پيمان است و عمليات موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار واگذار كرده است.نمايندگان و جانشينان قانوني كارفرما در حكم كار فرما مي باشند.

شخص حقوقي: اجتماعي از چند نفر مي باشد كه بر اساس قوانين موجود يك مملكت تشكيل يك حقوق را داده باشند.

پيمانكار:شخص حقيقي يا حقوقي است كه سوي ديگر امضا كننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان به عهده گرفته است.نمايندگان و جانشينان قانوني پيمانكار در حكم پيمانكار مي باشند.

پيمان،موافقتنامه يا قرارداد:
مجموعه اسناد و مداركي است كه در موافقتنامه پيمان درج شده باشد.
در زير يك نمونه پيمان را مي بينيد:

۱    ۲      ۳

 
موافقتنامه پيمان:سندي است كه مشخصات اصلي پيمان مانند مشخصات دو طرف،موضوع،مبلغ و مدت پيمان در آن بيان شده است.

انواع قرار داد:1.پيماني شامل :الف:با مصالح،ب:دستمزدي؛
2.مديريتي؛
3.اماني.

نياز يك كارفرما به يك كار با توجه به بودجه پيشنهادي و يا خواسته هاي او موجب مي شود كه تحقيقات لازم شامل 3 فاز صورت پذيرد و تشكيلات لازم براي انجام اين تحقيقات انتخاب شود.

فازهاي مختلف پروژه هاي عمراني :
فاز صفر(فاز شناخت):مرحله شناسايي و مطالعه پروژه و انجام مطالعات توجيه فني واقتصادي واجتماعي و همچنين مكانيابي طرح جهت كاهش هزينه هاست.
فاز يك:شامل بررسي هاي اوليه انجام مطالعات ،تهيه نقشه هاي مقدماتي و انجام مطالعات ژئو تكنيكي است.
فاز دو:شامل تهيه نقشه ها، توپوگرافي ،تهيه اسناد مناقصه ،انتخاب پيمانكار و دستگاه نظارت است.
فاز سه:اجراي پروژه و انجام عمليات.


 
 
 
/ 0 نظر / 29 بازدید