قضاوت۱

طراحان و منتقدان صاحب انديشه، به ندرت تصميم گيري ها و قضاوت هاي خود را بر پايه يك معيار و نظريه قاطع و صريح انجام مي دهند. از آنجا كه بر چنين قضاوتي مي توان به راحتي مهر ساده انگاري، عدم كفايت يا تاريخ مصرف دار زد، محصور شدن در آن بسيار خطرناك است.

/ 0 نظر / 3 بازدید