کاناری وارف از نگاهی ديگر

به نام خدا:

روزی روزگاری...(!) در نوشته های من:

432327.jpg

... اما فوستر موفق شد. كارهاي او تنها از ديد هوايي قابل رؤيت نيست بلكه در حال قدم زدن در خيابان نيز به راحتي ديده مي شوند.از نمونه كارهاي او باز زنده سازي گالري ملي بود كه  رو به سمت ميدان مشهور لندن( ترافالگار) داشت و فوستر اين مركز مهم را كه باعث به وجود آمدن محله  اي  پر رفت و آمد شده بود از نو احياء كرد. پروژه ايستگاه زير زميني كانري وارف Canary wharf او نيز يكي از تاثير گذارترين ايستگاه ها در تمام دنياست و بيشتر از آنكه مجموعه مبهمي، تحت تاثير برج هاي اطرافش باشد كه متاسفانه يكي از آنها كار خود فوستر است، در ساخت يك مكان نقش داشته است...

/ 0 نظر / 5 بازدید