پارلمان اسکاتلند

به نام خدا

چندی پيش مطلبی از زبان ديان ساجيک در مورد پارلمان اسکاتلند نوشته بودم. عکسهای پارلمان را در اينترنت پيدا کردم. فکر می کنم ديدنشان خالی از لطف نباشد.

نکته: درست است که اسکاتلند يک کشور اروپايی است آن هم غرب اروپا اما نمی دانم چرا  زمانيكه ظاهر خارجی بنا را با دقت نگاه کردم، به نظرم آمد بنا به شدت روحيه شرقی دارد. شايد هم ميرالس اسپانيايی آگاهانه اين حس را در بنايی که طراحی کرد اما هرگز ساخته شدنش را نديد به وجود آورده باشد.

سرسراي عمومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشي از نماي بنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورودي عمومي و اصلي بنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتاق كار نمايندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صندلي كنار پنجره در اتاق كار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالن كنفرانس در يكي از برج هاي بنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید