تبریک سال نو

به نام خدا

صدای نفس های زمین دارد تند می شود...کابوس می بیندد و یا بهارش مقدر شده ؟... هر کدام که باشد، بیدار کردن زمین را اندک اندک، هنگام است...بیدار شو زمین ...اندکی پلیدی هست بر رویت اما ما همچنان به بیداری بهاری ات شادمانیم...
23 اسفند  91

/ 0 نظر / 33 بازدید