معمار واقعي كيست؟


پاسخ به اين سئوال كار چندان ساده اي نيست.زيرا به اين بستگي دارد كه ما معماري را چه تعريف كنيم و پيرو آن معمار را.و بعد از آن پاسخمان را اختصاصي تر كنيم و به اين نكته بپردازيم كه حال معمار واقعي كيست؟
اما از آنجايي كه بعضي از مسائل طبق قراردادها مبهم قلمداد شده است (مانند نتيجه تقسيم صفر بر صفر)،معماري و تعريف آن را نيز بايد مبهم ناميد.چرا كه صاحبنظران مختلفي هر يك طبق برداشت هاي شخصي خود يك نظر خاص ارائه داده اندو بنابراين تقريبا براي آن معاني مختلفي مي توان به كار برد.همانگونه كه در ادبيات روزمره خودمان مي بينيم كه معماري به مسائل مختلفي اطلاق مي شود.
پس تعريف معمار و به تبع آن معمار واقعي نيز يك برداشت شخصي خواهد بود.

در كلاس مباني نظري معماري ترم گذشته معمارها به دو دسته تقسيم شدند:اول معماري كه در اصل يك تئوريسين است و اثري از خود ندارد مانند چارلز جنكز و دوم معماري كه داراي آثاري است.و اين پرسش مطرح شد كه كداميك از اين دو گروه معمار واقعي هستند؟

نظر شخصي:هر عملي در پي يك فكر،نظر و ايده شكل مي گيرد.اين قضيه تنها مختص انسانها نيست؛البته در صورتيكه نياز را نيز به «فكر ،نظر و ايده» اضافه كنيم،حداقل شايد بتوان گفت در انسانها و حيوانات .اما مشخصا در انسانها شكل متعالي تري به خود گرفته است.در پس تمام وقايع مهم تاريخ يك فكر و تصميم گيري وجود دارد و تمام اتفاقات موجود در زمينه هاي مختلف ناشي از تفكرات متفاوت است.براي مثال دليل تفاوت آرامگاه هاي سومري با اهرام مصر و در نتيجه تفاوت اساسي فرهنگ و تمدن سومر با مصر ،اين نظر كه پادشاهان خدا نيستند ،بود.
پس اگر از نظر سلسله مراتبي هم به قضيه نگاه كنيم مي بينيم كه در درجه اول اهميت ايده و نظر قرار دارد و بعد عمل و شكل تجسم يافته آن .در اصل هرگز نمي توان يك اثر بدون فكر آفريد.
معماري نيز يك هنر تجسمي است .اما تجسمي از يك هنر كه در اصل مجموع تفكرات و ايده هاست نه چيز ديگري. در اصل به عقيده من خط دادن از خط كشيدن بسيار مهم تر است .چرا كه تعداد افراد متفكر همواره در جوامع از افراد پيرو كمتر بوده است.بنابراين معمار يك پايه گذار است و اين پايه گذاري مي تواند تنها يك ايده و نظر باشد،هر چند هرگز به دست او شكل عملي به خود نگيرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید