يک نوشته کوتاه

همواره در نظرم اين بود که پشت اين ديوارهای بلند خانه ها ،اين پنجره های دور از زمين،اين حفاظ های باريک و پهن چه می گذرد؟چه اتفاقاتی در جریان است و چه انسانهایی با چه خصوصیاتی در آنها زندگی می کنند؟

city.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید