آرامگاه کوروش

آرا مگاه کوروش همان بناي پاسارگاد است که بازمانده هاي آن امروز هم باشکوهترين بناها است.
پاسارگاد بنايي است که از هر نظر قابل توجه پيش از هر چيز به دليل سادگي باشکوهش .خود آرامگاه به طور اخص به شکل خانه اي کوچک است با سقفي دو شيبه.ايواني با پلکان که جلو آن قرار دارد و ارتفاع و سطح کاهش يافته آن از شش درجه تشکيل شده است.ارتفاع کل عمارت کمي بيشتر از يازده متر بوده است و ورودي به اتاقي که جسد در آن قرار دارد از طريق دالاني است کوچکتر از هشتاد سانتي متر.
با وجود پژوهش دقيق که بر روي آرامگاه کوروش انجام گرفته هيچ کتيبه اي به دست نيامده است.اگر برخي از مورخان يوناني از وجود کتيبه اي در اين بنا ذکري به ميان نمي آورند اين بناي يادبود تا مدتهاي مديدي از چشم ما پنهان مي ماند.پيش از همه آريان مهمترين مورخ به هنگام فتوحات اسکندر مي نويسد: در پاسارگاد در باغ سلطنتي آرامگاه کوروش قرار دارد.روي قبر با حروف فارسي باستان اين عبارات حک شده اند:اي انسان منم کوروش پسر کمبوجيه که شاهنشاهي پارسيان را بنا نهاد و شاه آسيا بوذ به اين يادمان که از آن من است رشک مورز.
پس از آن استرابون که او نيز مثل آريان اطلاعات خود را از حکايات آريستو بول ملتزم رکاب اسکندر مي گيرد همين متن را تقريبا کلمه به کلمه ارائه مي کند.ولي بلافاصله منبع ديگري هم اضافه مي کند يهني اونسيکريتوس که بنا به گفته او کتيبه يوناني با حروف فارسي باستان وجود داشت بدين مضمون در اينجاست که من آرميده ام کوروش شاه شاهان.
اين آرامگاه کمي آنسوتر در کنار کاخ اصلي که خرابه هايش باقي مانده است قرار دارد.مورخان يوناني نظير آريان و استرابون بنا به شهادت آريستو بول از ملتزمان اسکندر آنرا چنان توصيف کرده اند که جدا از برخي تناقضات مختصر همان نمايي از آن به ذهن متبادر مي شود که ما امروزه مي بينيم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
archinfolding

سلام خوشحال خواهيم شد که باز هم به وبلاگ ما سر بزنيد