سخن بزرگان Johan Otto von Spreckelsen

 

به نام خدا

Ici, sous “ l’arc de triomphe de l’homme”,

Les gens viendront du monde entier,

Pour apprendre ce que les gens ont appris,

Pour connaître leurs langues,

Leurs coustumes, religions, arts et cultures,

Mais surtout pour rencontrer

D’autres gens.

اینجا، زیر" طاق پیروزی انسان"

مردم از سراسر دنیا خواهند آمد

برای فراگرفتن آنچه انسان ها فراگرفته بودند

برای شناختن زبانشان

سنت هایشان، ادیانشان، هنر و فرهنگشان

اما به ویژه برای ملاقات کردن با انسان های دیگر

 

Johan Otto von Spreckelsen, architecte danois

 

 

All photos: © Michael Hierner 2005-2007 – all rights reserved!

 Click for large image

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید