گفتگويی ساده با خدا

به نام خدا

خداوندا مرا از نفرت و کينه دور نگاه دار و به من قدرت تشخيص عطا کن.

خدايا آنان که مرا از تو دور می کنند، بی شک نفرين شدگانی ابديند. مرا از گزند آنها مصون دار.

بار الهی من بنده کوچک توام. پس آزمايش های الهيت را هموزن من قرار بده، چه روح ظريف من تاب

امتحانات بزرگ و سخت ندارد.

خداوندا تمام کسانی که از آنها آموختم، در نظرم ارجمند گردان و برکتشان ده.

کريما زندگی ام به دست تو و برای تو...هدايتش کن.

 

 

روزگار غريبی است نازنين ...روزگار غريبی است.

هرگز ادعا و تظاهر نخواهم کرد هرگز. خداوند

 کسانی را که به من اين روش زندگی را آموخته

 اند تا ابد قرين رحمت و برکت خود قرار دهد.

/ 0 نظر / 3 بازدید