برنده امسال پريتزکر

به نام خدا

 

 

 

 

 

تام ماين به خاطر طراحی رستوران کيت مانتيلينی برنده جايزه پريتزکر شد. ماين به دو سبک مدرن و پست مدرن معماری می کند. رستوران مانتيلينی  با ۲۲۰ صندلی در کاليفرنيا، يکی از جديدترين کارهای او ست.

 

 

 

 

 

 

 

 

منزل مسکونی کرافورد نيز يکی ديگر از کارهای ماين است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید