...

به نام خدا

بعد از یک دوره سرماخوردگی که ترکیب پیچیده ای بود از تب مداوم، لرز، سرفه، عطسه و ضعف که مرا به یاد سرماخوردگی هایی که 15 سال پیش می گرفتم می انداخت انگار کم کم شرایط رو به بهبود است! یعنی اینقدر که توانسته ام بلند شوم بیایم پشت میز، به اینترنت وصل شوم و این چند سطر را بنویسم. 5 روزی هست که از خانه بیرون نرفته ام. یعنی اگر می خواستم هم نمی توانستم.

در این هقته باز بر می گردم به زندگی اصلی ان. شاء. ا... .

/ 0 نظر / 24 بازدید