آینده معماری- بخش دوم

به نام خدا

 

موضوع مورد نظر ما آینده معماری است.

 شاید حقیقت هر چیز را بتوان به موجودی زنده تشبیه کرد که سیال است و مختار، هوشمند و غیر قابل پیش بینی . نفس می کشد، رشد می کند و می میرد.

معماری در این مجال در مقام همان موجود است؛ نمی توان گفت ازلی بوده اما شاید ابدی باشد، یکزمان بوجود آمده و حال عاقله انسانی است با تجربیات تلخ و شیرین فراوان، یک موجود استثنایی و انتقاد پذیر، وابسته ی خانواده مردمی اش .

 هر چه گفته اند، به ناچار پذیرفته و خود را با آن هماهنگ کرده است.

آینده چنین موجودی چه خواهد شد؟... این است پرسشی که به دنبال پاسخش خواهیم بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید