همچنان ضیافت...

به نام خدا
گزارش آماری از ضیافت
۲:
موضوع: خلاقیت و معماری      میزبان: محمدرضا شیرازی

شرکت کنندگان: ( عدد جلوی هر اسم تعداد نوشته ها را در مجموع ۵ ضیافت نشان می دهد)

باغبان فتوت محمد   2پارسا پوریا  4پوراسماعیل آرش 4تغابنی علی رضا  4ثابت سارا  3رئیسی ایمان 3رفیعی کورش  4زرین پناه نصیر4سلیمانی فراز  1سلیمانی احمد رضا   3شاهچراغی آزاده   4شاهرخی نینا   5شیرازی محمد رضا 5عشقی حسام   3علوی زاده الهام  1غیور ‌زهرا 4فضلعلی  اولدوز4کاشانی جو خشایار 3کرباسی سیاوش  4کمالی محسن  1لطفی بختیار  4مهرو  حمید2میرغلامی مرتضی   ۴یوسف پور کمال 2ادامه دارد...

/ 1 نظر / 2 بازدید