جزاير قناری

به نام خدا

قريب به ۱ هفته پيش خواهرم سفری چند روزه به اروپا داشت و به سفارش من عکس هايی از کوچه ها و فضاها گرفته است که آنها را در سه يادداشت خواهم گذاشت. عکس های اين يادداشت مربوط است به تنريف در لاس پال ماس جزاير قناری.

عکس های ياداشت های بعدی مربوط است به مادريد و کلن. 

نکته: به هرکجا که رويد آسمان همين رنگ است. راستی به رنگ آسمان هم توجه کنيد و آنرا با آسمان شهرتان مقايسه کنيد!!!

 

تنريف 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنريف2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنريف3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنريف4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید